ALGEMENE VOORWAARDEN RESET-Therapie Praktijk Schonk
Art. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de therapeut en de opdrachtgever.
Art. 2. Uitvoering van de overeenkomst 1. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, zowel medisch als niet medisch, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut worden medegedeeld. 3. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte, mogelijk incorrecte en/of onvolledige gegevens.
Art. 3. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen. 2. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
Art.4 Geheimhouding Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. Aan derden zoals bijvoorbeeld de werkgever, arts, specialist, partner, familieleden etc. van de opdrachtgever, zal alleen informatie verstrekt worden nadat hiertoe schriftelijk toestemming is gegeven.
Art. 5. Klachten Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Indien partijen er gezamenlijk niet naar tevredenheid van beiden uit komen, kan de opdrachtgever gebruik maken van de klacht- en tuchtregeling van www.kngf.nl
Art. 6. Betaling Opdrachtgever geeft aan op de hoogte te zijn van de geldende tarieven, zoals vermeld op www.reset-therapie.nl of in de verzonden offerte. Betaling van, RESET dagen, Individuele Reset Trajecten en coaching dienen vooraf te worden voldaan. Betaling van losse consulten dient direct na afloop van het consult per overboeking of in contanten te geschieden, tenzij door partijen anders overeengekomen. Of, en zo ja wat en hoeveel opdrachtgever kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar doet niets af aan het feit dat opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor het voldoen van de facturen voor ontvangen behandelingen.
Art. 7. Verhindering Voor behandelingen geldt: wanneer de opdrachtgever verhinderd is, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden aangegeven, zodat de therapeut in de mogelijkheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht. De opdrachtgever is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om verhindering telefonisch, per sms of per e-mail door te geven. Indien de opdrachtgever telefonisch geen contact krijgt met de therapeut of assistent, spreekt hij/zij een bericht in op de voicemail met daarin naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van de te annuleren afspraak en reden van annulering, of stuurt alsnog een e-mail of SMS met eerder genoemde gegevens. Opdrachtgever ontvangt dan z.s.m. een bevestiging van de annulering.
PRIVACY VERKLARING Persoonsgegevens die wij verwerken
RESET-Therapie praktijk Schonk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: • Voor- en achternaam • Adresgegevens • Geboortedatum • Geslacht • Telefoonnummer • E-mailadres • Zorgverzekering • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld op deze website, in correspondentie en telefonisch.
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens RESET-Therapie praktijk Schonk verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, BSN nummer en gegevens die u zelf deelt over uw financiën, spiritualiteit en relaties. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.
Waarom we gegevens nodig hebben
● U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. ● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten ● Het afhandelen van uw betaling ● Verzenden van onze nieuwsbrief ● Het leveren van het resultaat waar u voor betaald of ingeschreven heeft. ● Om goederen en diensten bij u af te leveren ● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten ● RESET-Therapie praktijk Schonk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en vereisten vanuit de beroepsvereniging van het KNGF
Sluit Menu